วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 8
       เข้าสอนตามปกติตามที่ได้รับมอบหมาย  ควบคุมดูแลให้นักเรียนทำความสะอาดตามแต่ละเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม .2 และซ้อมนักกีฬาอายุ 14-16 ปี ในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. ทุกวัน เพื่อเตรียมตัวแข่งขันกีฬาเครือข่ายในวันที่ 19-20 กรกฎาคม