วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมวันสุนทรภู่
  นักเรียนที่ได้รับรางวัลคัดลายมือสวย


1 ความคิดเห็น:

  1. การสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑
    รายละเอียดข่าว ตามที่คณะครุศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ ๕ มาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑ ในโรงเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะครุศาสตร์จึงได้กำหนดการสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

    ตอบลบ